இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
G.O.2-3_0001

Public Service - Educational Qualification - Consideration of M.S Applied  Econometrics awarded by Pondicherry University as to whether equivalent  to M.A Economics.

GO3210001 Higher Educationampnbsp Collegiate Education Department Teachers Recuirtment Board Direct Recruitment Of Assistantampnbsp Professors in Government Arts and Science Colleges and College of Educationampnbsp prescribingampnbsp Criteriaampnbsp and Marks for the interview order Issued
GO3220001 The Government ampnbsphas Examined the Proposal of ampnbspthe Chairman reaches ampnbspRecruitmentampnbsp Boardampnbsp in Consultation with Vice Chairperson Tamil Nadu State Councilampnbsp ampnbspfor Higher Educationampnbsp ampnbspTheampnbsp ampnbspVIce Chairperson Tamil Nadu State Councilampnbsp ampnbspfor Higher Educationampnbsp ampnbsphas Statedampnbsp ampnbspthat the NETSET tests are highly competitiveampnbsp ampnbspConsidering that the Candidatesampnbsp ampnbsphave already provedampnbsp ampnbsptheir worth by passing their degreeampnbsp ampnbspexamination and NETSET testeliminating interview altogether and replacing them with other State level written test may prove penalishing for the candidates ampnbsp She has therefore suggested theampnbsp ampnbspfollowing Criteria andampnbsp ampnbspaward of marks for conduct of interviewampnbsp for selection of Assistant professor in Government Arts and Science Colleges and Colleges of Educationampnbspampnbsp
G.O.27_13.02.2014

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.223_ 22.07.2016

Public Services - Recommendation of the  Equivalence Committee - B.Sc.,(Agri)  Degree awarded  by Tamil Nadu Agricultural University is not equivalent to B.Sc., (Forestry) Degree - Orders - Issued.

G.O.3_ 05.01.2016

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as  not equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.MS_56_24.04.2012

Public Services- Equivalence Committee -  Degree of Bachelor of Education B.Ed (Special Education) equivalence to Bachelor of Education B.Ed (General Education) - Recommendation of the Equivalence Committee Orders - Issued .

G.O.MS_112_18.07.2014

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as  equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

GO7130052014 School Education Recruitment of Secondary Grade Teachers and Graduate Assistants in Government schools Revised criteria for selection of candidates for appointment to the post of Secondary Grade Teachers ampnbspand Graduate Assistants ampnbspin Government schools from among those who have cleared the Tamilnadu Teacher Eligibility Test Orders Issued
G.O-29

Public Services - Educational Qualification - Consideration of B.Com. and M.Com. degrees - as equivalent to their multi branch degree course - awards by Bharathiar University

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img