இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
GO NO 3210001 Higher Education Collegiate Education Department Teachers Recuirtment Board Direct Recruitment Of Assistant Professors in Government Arts and Science Colleges and College of Education prescribing Criteria and Marks for the interview order Issued
G.O NO.27_13.02.2014

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.223_22.07.2016

Public Services - Recommendation of the Equivalence Committee - B.Sc.,(Agri) Degree awarded by Tamil Nadu Agricultural University is not equivalent to B.Sc., (Forestry) Degree - Orders - Issued.

G.O. MS No.3_ 05.01.2016

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as not equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.MS_56_24.04.2012

Public Services- Equivalence Committee - Degree of Bachelor of Education B.Ed (Special Education) equivalence to Bachelor of Education B.Ed (General Education) - Recommendation of the Equivalence Committee Orders - Issued .

GO MS_112_18.07.2014

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

GO MS25220202013 Public Service Equivalence of Degree 5 year Integrated Programmes offeredrnby Annamalai University Considered as equivalent to the corresponding UnderrnGraduate courses Recommendation of Equivalence Committee Orders issuedAcircnbsp
GOMS03004032013 Public Services Equivalence of Degree BCom and MCom multi branch courses awarded by Bharathiar University as equivalent to BCom and MCom degrees respectively and certain MCom multi branch degree course not equivalent to MCom degrees Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS03004032013 Public Services Equivalence of Degree MCom Financial Management MCom Bank Management MCom Computer Application BCom Applied BCom Bank Management and BCom Computer Application awarded by Bharathidasan University Tiruchirappalli as equivalent to MCom and BCom degrees respectively Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS05815042013 Higher Education Public Services Equivalence of Educational qualification ampnbspMSc Applied Mathematics MSc Applicable Mathematics and Computer Science awarded by Bharathidasan University as equivalent to MSc Mathematics and BSc Environmental Zoology awarded by Bharathidasan University as equivalent to BSc Zoology Recommendation of Equivalence Committee Orders issued

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img