இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
GOMS061170402013 Public Services Equivalence of Degree MTech Environmental Science and Technology as equivalent to ME Environmental Engineering Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS6524042019 Public Service Equivalence of DegreeEquivalence of Degrees Offered By The various Universities Educational Institutions to the similar degrees Resolution of Equivalence Committee Of Tamilnadu Public Service Commission Orders Issued
GOMS07530062011 Public Service Equivalence Committee Recognition of the certain integrated Courses Offered By Annamalai University as equivalent to corresponding UG degree for the purpose Of employment Public ServiceSquot Recommendation of the Equivalence Committee Orders Issued
GOMS07530062011 Public Service Equivalence CommitteeAcircnbsp Recognition of the certain integratedrnCourses Offered By AnnamalaiAcircnbsp University as equivalent to corresponding UG degree for the purposeAcircnbsp Of embloyment Public ServiceSquot Recommendation of the EquivalenceAcircnbsp Committee Orders Issued
GOMS8006021996 Qualification Recognition of Msc Applied Mathematics and MSc Material Science of Anna University as equivalent toAcircnbsp MSc Mathematices and MSc Physics for purpose of employment in public services orders issued
GOMS10422062012 Public Services Equivalence of Degree BSc Animal Science and BiTechnology Degree awarded ampnbspthe Bharathiar University as equivalent to BSc Zoology ampnbspRecommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS11218072014 Public Services Equivalence of Degree Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the various Universities Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS11702072013 Public Services Equivalence of Degree various educational qualificationsrnpossessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the variousrnUniversities Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS14319082019 School Education Department Educational Qualifications awarded by institutions for certain courses Consideration of Equivalence based on the resolution of the Equivalence Committe Orders Issued
GOMS14419082019 School Education Department Educational Qualifications awarded by institutions for certain courses Consideration of Equivalence based on the resolution of the Equivalence Committe Orders Issued

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img