இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
GOMS14419082019 School Education Department Educational Qualifications awarded by institutions for certain courses Consideration of Equivalence based on the resolution of the Equivalence Committe Orders Issued
GOMS14419082019 Public Services Equivalence of the Prefoundation and Foundation courses awarded by various Universities Orders Issued
GOMS14922072016 Higher Education Equivalence of Educational Qualification Recommendation of 53rd Equivalence Committe Meeting DiplomaBE Degree qualification acquired throught Distance Education not equivalent to the qualification acquired through regular stream Orders Issued
GOMS18526092013 Public Services Equivalence of Degree various educational qualificationsrnpossessed by the candidates as equivalent to the courses offered by thernvarious Universities Recommendation of Equivalence Committee Ordersrn issued
GOMS21806122019 School Education Department Educational Qualifications awarded by institutions for certain courses consideration of Equivalence based on the resolution of the Equivalence Committee Orders Issued
GOMS22804112013 Public Services Equivalence of Degree various educational qualificationsrnpossessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the variousrnUniversities Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS26015092012 Higher Education Considering the PG Programmes MScAcircnbsp Mathematics with Computer Application CBCS and Five year Integrated MSc Mathematics with Computer Application awarded by Annamalai University as equivalent to MSc Mathematics for the purpose of Employment in Public Service Resolution of 34th Equivalence Committe orders issued
GOMS26629112019 Public Services acirc Equivalence of Degrees acirc Equivalence of Degrees offered by thernvarious Universities Educational Institutions to the similar Degrees acircrnRecommendation of Equivalence Committee acirc Orders acirc Issued
GOMS26820092012 Public Services Equivalence of Degree for the purpose of appointment in PublicrnServices 35th Equivalence Committee meeting Resolution Orders Issued
GOMS26920092012 Higher Education Of Considering the PG Programme MA English and Communication Five Year Integrated awarded by Annamalai University as equivalent to MA English for the purpose of employment in public service Resolution of the 34th Equivalence Committe Orders Issued

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img