இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
GOMS270311213 Public Services Equivalence of Degree Various educationai qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the variousrnUniversities Recommendation of Equivalence Committee Orders issued
GOMS27003122019 Public Services Equivalence of degrees Various Educational qualificationsrnpossessed by the candidates as equivalent not equivalent to the courses offered byrnthe various Universities Recommendation of2quotd and 3d Equivalence Committeernmeeting held on 6112019 and 12112019 Orders lssued
GOMS27003122019 Public Services Equivalence of degrees Various Educational qualificationsrnpossessed by the candidates as equivalent not equivalent to the courses offered byrnthe various Universities Recommendation of2quotd and 3d Equivalence Committeernmeeting held on 6112019 and 12112019 Orders lssued
GOMS28403102017 Higher Education Equivalence of degrees Resolutions passed in the 55th Equivalence Committee meeting held on 282017 on Agenda Nos 19i amp ii and 21 i amp ii in Tamil Nadu Public Service Commission Orders Issued
GOMS28503102017 Higher Education Equivalence of degrees Resolutions passede in the 55th Equivalence Committe meeting held on 282017 on Agenda Nos 10i and 20 in Tamil Nadu Public Service Commission Orders Issued
GOMS32716112017 Public Services Equivalence of degrees Nonequivalence of Degree offered by the Deemed University to the similar Degree Resolution of Equivalence Committee of tamil Nadu Public Service commission Orders Issued
GOMS33327112012 Higher Education Public Services Equivalence of Degree BArnCommunicative English degree awarded by the Madurai Kamaraj University asrnequivalent to BA English Recommendation of Equivalence Committee rnOrders issued
GO Ms No128 School Educationnbsp Extension of validity period of Teacher Eligibility Test Certificate Ordersnbsp lssued

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img